Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (2024)

21-04-2023

Welkom op de website van ZorgSpectrum. Op deze pagina vertellen we graag meer over onze organisatie. Gebruik de inhoudsopgave om snel te navigeren.

Ben je op zoek naar (vrijwilligers)werk of een stageplek bij ZorgSpectrum? Kijk dan op onze website www.werkenbijzorgspectrum.nl

 • Wie zijn wij?
 • Missie, visie en kernwaarden
 • Jaarverslag
 • Bestuur en directie
 • Toezicht en medezeggenschap
 • Samenwerkingen
 • Kwaliteit
 • Educatie en wetenschap
 • Duurzaamheid

Wie zijn wij?

ZorgSpectrum ondersteunt mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven door een of meerdere (chronische) aandoeningen. We bieden ondersteuning, zorg en behandeling bij mensen thuis en op zorglocaties in Nieuwegein, Houten, Vijfheerenlanden en Utrecht. Dit doen we samen met 1814 collega’s (988,3 FTE) en 425 vrijwilligers. Onder de collega’s is de verhouding man/vrouw ongeveer 10%/90% en de gemiddelde leeftijd 41 jaar.

Onze zorg- en dienstverlening is verdeeld over verschillende bedrijfseenheden/categorieën.

ZorgSpectrum Bij u thuiszorg en behandeling thuis
ZorgSpectrum Beschut thuiswonen met zorg dichtbij
ZorgSpectrum Overdag bij onsdagbesteding
ZorgSpectrum Herstel bij onsrevalidatie en herstelzorg
ZorgSpectrum Tijdelijk bij onstijdelijk verblijf
ZorgSpectrum Nieuw thuiswonen met zorg
ZorgSpectrum Behandeling en expertisebehandelaren en specialisten

Missie, visie en kernwaarden

Missie visie en kernwaarden

Missie

‘Samen meer mogelijk’. Dat is het motto van ZorgSpectrum. We vinden het belangrijk dat cliënten een fijne dag hebben, ondanks lichamelijke en/of psychische beperkingen die zij ervaren. We werken hiervoor samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en de samenleving. Met elkaar kunnen we meer dan alleen.

Visie

Bij ZorgSpectrum hebben we ‘Oog voor u’. Dit houdt in dat we kijken naar de mens achter de cliënt. We kijken wie iemand is en wat belangrijk is voor diegene. Ieder mens is uniek. We hebben oog voor de wensen en behoeften van de cliënt en sluiten onze zorg daar zo goed mogelijk bij aan.

Daarnaast hebben we met ‘Oog voor jou’ aandacht voor het welbevinden van collega’s. We vinden het belangrijk dat collega’s met plezier, op een gezonde en veilige manier hun werk kunnen doen.

Kernwaarden

Samen

We investeren in de kracht van samenwerking om de best passende ondersteuning te kunnen bieden voor cliënten. We werken hiervoor samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Dit doen we vanuit een open dialoog, door onszelf leerbaar op te stellen en door ons in te leven in de ander.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij het leven van cliënten. We leren cliënten en hun naasten kennen en blijven ook als collega’s onderling met elkaar in verbinding.

Professioneel

Vanuit onze expertise herkennen we de hulpvraag van de cliënt en sluiten we onze ondersteuning hierop aan.

Jaarverslag

ZorgSpectrum maakt jaarlijks een online jaarverslag met daarin belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Jaarbeeld 2022

Bestuur en directie

Raad van Bestuur

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (1)

Marco van Reenen
Raad van Bestuur

Directie

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (2)

Margot Gerrits
Directeur Bij u thuis

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (3)

Hans Pruim
Directeur ICT

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (4)

Wendy Winkelman
Directeur Nieuw thuis a.i.

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (5)

Regina Falck
Directeur Behandeling en expertise
Directeur Klant en marktontwikkeling
Directeur Tijdelijk bij ons a.i.

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (6)

Judy Alkema
Directeur Gastvrijheid en service a.i.

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (7)

Nicky Huizinga
Directeur Medewerkers en organisatieontwikkeling

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (8)

Ingeborg Meijer
Directeur Financiën, Risk & Compliance

Reglement Raad van Bestuur ZorgSpectrum

Klokkenluidersregeling

Toezicht en medezeggenschap

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt actief toezicht op het bestuur en het beleid van de organisatie. De RvT vervult de rol van werkgever en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling RvT

 • Mevr. J. (Janneke) van Vliet MH
  Voorzitter RvT
 • Dhr. drs R.B. (Rob) Stout RE RA
  Lid RvT, voorzitter RvT Auditcommissie
 • Dhr. dr. F.H. (Frits) Barneveld Binkhuysen
  Lid RvT, voorzitter RvT commissie Kwaliteit
 • Mevr. drs. M.N.E. (Marieke) Verlaan-Snieders
  Lid RvT, lid RvT commissie Kwaliteit
 • Mevr. B.F.L. Vermaas – van de Bilt (Bronia) CBM/RVGME
  Lid RvT, lid RvT Auditcommissie

De Raad van Toezicht is bereikbaar via bestuurssecretariaat@zorgspectrum.nl

Reglement van de Auditcommissie Raad van Toezicht van ZorgSpectrum

Regeling bij conflict tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Reglement Kwaliteitscommissie RvT

Reglement Raad van Toezicht ZorgSpectrum

Cliëntenraad

Uw invloed is belangrijk: de cliëntenraad bij ZorgSpectrum
ZorgSpectrum heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten van ZorgSpectrum en is een onafhankelijk adviesorgaan. Het is van belang dat cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers van onze organisatie invloed hebben op belangrijke zaken die de zorg en organisatie aan gaan.

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (Wmcz) in 1996, is elke zorgorganisatie verplicht een cliëntenraad in te stellen. Met de invoering van deze medezeggenschapsregeling heeft de cliëntenraad op belangrijke onderdelen advies of instemmingsrecht gekregen. Een krachtig middel om de belangen van de cliënt, van de mensen die zorg krijgen van ZorgSpectrum, goed te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad adviseert de directie en raad van bestuur over de zorgverlening en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de woon- en tijdelijk verblijf locaties van ZorgSpectrum en de thuiszorg. De raad volgt het beleid van ZorgSpectrum kritisch en beslist mee over het beleid dat de gehele organisatie van ZorgSpectrum betreft. Ook geeft hij gevraagd en ongevraagd advies of instemming. De cliëntenraad behandelt zaken die overstijgend zijn, die direct of indirect het welzijn van de cliënten/bewoners raken en waarover de bestuurders van ZorgSpectrum besluiten nemen.

Belangenbehartiging van cliënten
De achterban van de cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van ZorgSpectrum, met wie de cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die worden georganiseerd en waarvoor cliënten worden uitgenodigd.

Meer informatie
Heeft u interesse om lid te worden of deel te nemen aan een van de (tijdelijke) taakgroepen, als cliënt, familielid of vanuit maatschappelijke betrokkenheid? Dan nodigen wij u van harte uit om te ervaren of het werk van de cliëntenraad ook iets voor u is. Zo kunt u de belangen behartigen van alle cliënten/bewoners van ZorgSpectrum. Als u ons uw telefoonnummer mailt, bellen we u graag terug om uw vragen te beantwoorden.

De Centrale Cliëntenraad is bereikbaar via het mailadres cliëntenraad.zorgspectrum@zorgspectrum.nl

Cliëntenraad folder

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van medewerkers. Zij overleggen met de Raad van Bestuur over onder meer het ondernemingsbeleid, arbeidsomstandigheden en de juiste uitvoering van de CAO. De OR is bereikbaar via het mailadres or@zorgspectrum.nl

Zorg Advies Raad

De Zorg Advies Raad (ZAR) geeft advies aan de Raad van Bestuur over het beroepsmatig handelen en de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden. De ZAR is bereikbaar via het mailadres zar@zorgspectrum.nl

Samenwerking

‘Samen meer mogelijk’. Dat is het motto van ZorgSpectrum. Om optimale zorg- en dienstverlening te kunnen bieden, werken we samen met diverse partijen en zijn we aangesloten bij verschillende netwerken.

Samenwerkingspartners

Netwerken

 • CVA keten Utrecht West
 • Hersenletsel netwerk Gooi en Vechtstreek
 • Traumageriatrie Netwerk Antonius ziekenhuis
 • Topcare
 • Expertisenetwerk Gerontopsychiatrie
 • Palliatief netwerk Noordwest Utrecht/Utrecht Zuid
 • Dementie Netwerk Lekstroom
 • Dementie Netwerk Nederland
 • PgD (psychogeriatrische dienst)
 • Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd
 • Expertisenetwerk D-ZEP
 • ONUe (ouderengeneeskundig netwerk Utrecht eerstelijn)
 • UNO (Universitair Netwerk Ouderenzorg) Amsterdam
 • Reable Nederland

Kwaliteit

ZorgSpectrum hecht grote waarde aan het zichtbaar maken van kwaliteit. Zo evalueren we periodiek onze processen en laten we ons toetsen door ons interne auditteam en door externe organisaties. ZorgSpectrum beschikt over het ISO-9001 certificaat. Met dit certificaat laten we zien dat onze organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen binnen de organisatie volgens internationale standaarden.

Meer weten? In het jaarlijkse Kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe we bij ZorgSpectrum werken aan kwaliteit.

Kwaliteitsverslag 2022

Educatie en wetenschap

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is er bij ZorgSpectrum veel aandacht voor educatie en wetenschap. Collega’s krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Door passende (vervolg)scholing, maar ook door onderzoeksprojecten op te zetten en deel te nemen aan onderzoeken vanuit ziekenhuizen en andere instellingen. We hebben een wetenschapscommissie die onderzoeksopzetten beoordeelt op relevantie en haalbaarheid, en relevante kennis uit onderzoeken deelt binnen de organisatie en bij andere organisaties.

ZorgSpectrum heeft het Topcare-predicaat behaald op geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Dit betekent dat we excellente zorg en behandeling bieden door wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen, en een bijdrage te leveren aan praktijk- en wetenschappelijk onderzoek.

Duurzaamheid

De zorg voelt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook wat betreft duurzaamheid. Bij ZorgSpectrum wordt duurzaamheid daarom benaderd in de breedste zin van het woord. Zo zijn we bezig met energiebesparing, het verlagen van onze CO2 uitstoot en het verminderen en beter scheiden van ons afval. Ook kijken we hoe onze woon- en werkomgeving duurzamer kan worden, bijvoorbeeld door meer binnengroen of ventilatie.

Ook voor het verduurzamen van de zorg gelooft ZorgSpectrum dat we samen sterker staan. Wij hebben daarom de Greendeal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Samen met collega-zorgorganisaties zetten we ons in voor een duurzame, toekomstbestendige zorg.

Over ZorgSpectrum - ZorgSpectrum (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5753

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.